6 سـاعت پخش (50%) || 6.5 ساعت مکالمه @ با یک مرتبه شارژ