دارای 3 درجه تنظیمات دما / 3 درجه تعییرات سرعت هوا