دارای سه عدد متمرکز کننده‌ با عرض‌ های 60، 75 و 85 میلیمتر