دارای دسته آرگونومیک برای ایجاد حداقل خستگی در دست