دارای المنت تورمالین برای جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن در مو ( IONIC)