با ایجاد انبساط ماندگار در موها دمش موثرتری برای حالت دهی بهتر ایجاد می کند