امکان خشک کردن ضد استاتیک مقاوم در برابر شکنندگی مو